• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • آیا کار زیاد شما را فرسوده کرده است؟

    آیا کار زیاد شما را فرسوده کرده است؟

    روانشناسان با مطرح کردن ۱۰ سؤال، از شما می‌خواهند وضع روحی خود را بررسی کنید تا متوجه شوید آیا در معرض فرسودگی ناشی از کار زیاد هستید؟

    Read more here:: آیا کار زیاد شما را فرسوده کرده است؟

    Filed in: Technology فناوری