• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • رئیس شورای اروپا: پیشنهاد بریتانیا نازل‌تر از انتظار ماست

    رئیس شورای اروپا به طرح پیشنهادی ترزا می نخست وزیر بریتانیا در مورد حقوق شهروندان اروپایی که پس از برگزیت در بریتانیا خواهند ماند، اعتراض کرد.

    Read more here:: رئیس شورای اروپا: پیشنهاد بریتانیا نازل‌تر از انتظار ماست

    Filed in: World بین الملل