• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • روحانی در برابر فشارها چه خواهد کرد؟

    یادداشتی از اکبر گنجی: افزایش نزاع‌ها میان حسن روحانی و سپاه و بسیج در هفته‌های اخیر ناظر بر این است که سپاه خواهان سهم هرچه بیشتری از پروژه‌های اقتصادی دولت برای یک دهه آینده است.

    Read more here:: روحانی در برابر فشارها چه خواهد کرد؟

    Filed in: Politics سیاست