• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • سازمان نظام مهندسی ایران «هیچ نظارتی» بر پروژه مسکن مهر ندارد

    یک روز پس از آن که معاون اول رئیس جمهور ایران بیشترین خانه‌های قربانی زلزله اخیر را متعلق به مسکن مهر دانست، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خبر داد که این سازمان “هیچ نظارتی» بر ساخت این پروژه نداشته است.

    Read more here:: سازمان نظام مهندسی ایران «هیچ نظارتی» بر پروژه مسکن مهر ندارد

    Filed in: History اجتماع و حوادث