• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • هرگز نمی‌توانید با نگاه به گذشته، آینده را بسازید

    هرگز نمی‌توانید با نگاه به گذشته، آینده را بسازید

    نوآوری در کسب و کار، مهارتی است که بیش از مدیریت فرآیندها نیاز به زمان، دقت و برنامه‌ریزی منظم دارد. پیش‌نیاز اصلی برای کسب این مهارت، آینده‌نگری است.

    Read more here:: هرگز نمی‌توانید با نگاه به گذشته، آینده را بسازید

    Filed in: Technology فناوری