• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • یافته‌های جدید شاید به حل معمای پادماده در جهان هستی بیانجامد

    یافته‌های جدید شاید به حل معمای پادماده در جهان هستی بیانجامد

    طبق مدل استاندارد فیزیک، جهان باید ماده و پاد ماده به یک میزان مساوی داشته باشد. اما پاد ماده‌ی گم شده کجاست که بیشتر جهان از ماده تشکیل شده است؟

    Read more here:: یافته‌های جدید شاید به حل معمای پادماده در جهان هستی بیانجامد

    Filed in: Technology فناوری