• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • تزلزل برجام و گام های لرزان و متعارض روحانی

    یادداشت علی افشاری: اگرچه روحانی بار ها گفت که برجام از نظر وی یک الگو روش است و در تمامی حوزه ها می تواند کارگشا باشد. اما این حرف هیچگاه عملی نشده و در حد شعار باقی ماند. روحانی تمایل به گسترش تنش زدایی با دولت آمریکا را در ظاهر نشان داد اما به دلیل تبعیت از رهبری و پرهیز از تقابل عملی از آن چشم پوشی کرد.

    Read more here:: تزلزل برجام و گام های لرزان و متعارض روحانی

    Filed in: Politics سیاست