• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • «تغییر مسالمت‌آمیز رژیم» در ایران؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند

    جلیل روشندل: اقدام آمریکا در تغییر رژیم در ایران دست کم یک سابقه موفق دارد؛ سقوط دولت دکتر محمد مصدق. اما آیا در شرایط و وضعیت امروز هم تغییر رژیم از داخل با حمایت یک یا چند قدرت خارجی میسر خواهد بود؟

    Read more here:: «تغییر مسالمت‌آمیز رژیم» در ایران؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند

    Filed in: Politics سیاست