• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • روز کوروش؛ تلاش‌ها و موانع گردهم آمدن در پاسارگاد

    هفتم آبان ماه که در ایران به طور غیررسمی “روز کوروش بزرگ» نامیده می‌شود، به مراسمی برای بیان خواسته‌های ملی و آزادیخواهانه گروه‌هایی از ایرانیان گسترش یافته است.

    Read more here:: روز کوروش؛ تلاش‌ها و موانع گردهم آمدن در پاسارگاد

    Filed in: History اجتماع و حوادث