• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • سهم بودجه عمرانی آموزش و پرورش به شدت کاهش یافته است

    حق برخورداری از آموزش رایگان، حداقل تا پایان دوره متوسطه، در قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.

    Read more here:: سهم بودجه عمرانی آموزش و پرورش به شدت کاهش یافته است

    Filed in: History اجتماع و حوادث