• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • هر رزومه کاری تنها ۶ ثانیه برای اثبات ارزش خود فرصت دارد

    هر رزومه کاری تنها ۶ ثانیه برای اثبات ارزش خود فرصت دارد

    تحقیقات نشان می‌دهند که رزومه‌ها‌ی کاری کامل خوانده نمی‌شوند و اگر در عرض ۶ ثانیه نتوانند توجه مسئول منابع انسانی را جلب کنند، دور انداخته خواهند شد.

    Read more here:: هر رزومه کاری تنها ۶ ثانیه برای اثبات ارزش خود فرصت دارد

    Filed in: Technology فناوری