• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • چرا خودروسازی هولدن تعطیل شد؟

    با تعطیلی کارخانه هولدن در استرالیا یکی دیگر از برندهای خودرویی برای همیشه به تاریخ پیوست. در یک دهه اخیر برخی خودروسازان در آمریکا و اروپا کار خود را تعطیل کرده‌اند اما چرا تنها خودرساز استرالیا به چنین سرنوشتی دچار شد؟

    Read more here:: چرا خودروسازی هولدن تعطیل شد؟

    Filed in: Economy اقتصاد