• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • کاهش سرمایه گذاری جهانی در پروژه های سوخت فسیلی

    برخی از سرمایه گذاران بین المللی در قالب صندوق های توسعه ملی، فعالیت در پروژه های مربوط به سوخت های فسیلی را به خاطر افزایش خطرات زیست محیطی مربوط کاهش داده و در پی پروژه های جایگزین در حوزه انرژی های پاک هستند.

    Read more here:: کاهش سرمایه گذاری جهانی در پروژه های سوخت فسیلی

    Filed in: Economy اقتصاد