• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • ۱۸ تیر، ۱۸ سال بعد؛ نام‌ها و نشانه‌ها

    ۱۸سال از واقعه ۱۸تیر ۱۳۷۸ می‌گذرد و در تمام این ۱۸سال ، در تاریخ رسمی دلیل اعتراض دانشجویان کوی دانشگاه تهران در شب ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ توقیف روزنامه “سلام» بازوی رسانه‌ای جناح چپ جمهوری اسلامی، عنوان شده است.حال آنکه زمینه‌های واقعه ۱۸ تیر به ماه‌ها و سال‌ها قبل آن برمی‌گردد.

    Read more here:: ۱۸ تیر، ۱۸ سال بعد؛ نام‌ها و نشانه‌ها

    Filed in: Politics سیاست