• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • ۹ رفتار سمی کسب و کار و راه های جلوگیری از آن

    ۹ رفتار سمی کسب و کار و راه های جلوگیری از آن

    ویژگی مشترک تمام رفتارهای سمی این است که در ابتدا احساس مثبتی از انجام دادنشان منتقل می‌شود. اما از آنجایی که نمی‌توانند کنترل شوند درنهایت به ضرر شخص تمام خواهند شد.

    Read more here:: ۹ رفتار سمی کسب و کار و راه های جلوگیری از آن

    Filed in: Technology فناوری